Порівняння результатів виконання тематичних тестових контрольних робіт

Mean G_1 Mean G_2 S T
КР1 4,13 3,16 1,96 514* 910,67
КР2 2,53 2,32 1,96 646* 910,67

Продовження табл. 3.7

КР3 3,18 2,45 1,96 1262,5 521,5* 910,67
КР4 3,37 2,08 1,96 384* 910,67
КР5 2,84 1,68 1,96 1102,5 361,5* 910,67

Примітка: КР1-КР5 – тематичні тестові контрольні роботи; Mean G_1, Mean G_2 – середні значення оцінок за виконання тематичних тестових контрольних робіт в експериментальній і контрольній вибірці (максимальна кількість балів – 5); – квантиль нормального розподілу; S – сума рангів; Т – критерій Вілкоксона-Мана-Вітні (статистично значущі відмінності відмічені значком *); – критичне значення критерію [73].

У додатку К подано приклад початкової матриці для аналізу результатів навчання (див. табл. К2).

Із таблиці 3.7 констатуємо, що в експериментальній вибірці спостерігається вищій рівень середнього значення оцінок. За наслідками аналізу виконання тематичних тестових контрольних робіт спостерігаються статистично значущі відмінності, тобто ефективність організації Порівняння результатів виконання тематичних тестових контрольних робіт самостійної роботи за показником „Теоретичні знання з дисципліни „Дидактичні основи професійної освіти” доведено.

Динаміку зміни результатів навчання унаочнено на рис. 3.15. Зазначимо високі показники виконання тематичної тестової контрольної роботи № 1, які пояснюються малим обсягом теоретичного матеріалу для вивчення.

Наступним етапом оцінювання ефективності впровадження моделі організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін стало проведення підсумкової контрольної роботи, що включала 2 блоки: теоретичний і практичний. Теоретичний блок складався з тестових питань, вибірково відібраних з попередніх тематичних тестових контрольних робіт, і його виконання максимально оцінювалося в 4 бали. Практичний блок включав пізнавальні завдання 3-х рівнів складності, що входили до Порівняння результатів виконання тематичних тестових контрольних робіт завдань для самостійної роботи, які виконуються студентом під час самостійної роботи. Ми оцінювали пізнавальні завдання 1-го (продуктивного) рівня в 1 бал, завдання 2-го (реконструктивного) рівня у 2 бали, 3-го – у 3 бали. Тобто студент міг виконати завдання як одного рівня, так завдання всіх трьох рівнів. Такий спосіб оцінювання припускає вільний вибір студентом рівня складності виконуваних завдань і при виконанні 1-го рівня бажання виконати більш складні завдань. Потім розраховувався відсоток виконання роботи в цілому.

Рис. 3.15. Зміна результатів навчання в експериментальних і контрольних вибірках (на основі аналізу тематичних тестових контрольних робіт)

Примітка: за горизонтальною віссю відкладено номери тематичних тестових контрольних робіт, за вертикальною – показники Порівняння результатів виконання тематичних тестових контрольних робіт середньої групової оцінки (за п’ятибальною шкалою).

Таким чином, шляхом аналізу результатів виконання підсумкової контрольної роботи ми можемо здійснити оцінку результативності організації самостійної роботи за показником „Практичні вміння з дисципліни „Дидактичні основи професійної освіти”.

Нижче, у таблиці 3.8, наведено результати виконання підсумкової контрольної роботи. У додатку Л подано приклад бланка підсумкової контрольної роботи (див. табл. Л2).Таблиця 3.8


documentaxytiwf.html
documentaxytqgn.html
documentaxytxqv.html
documentaxyufbd.html
documentaxyumll.html
Документ Порівняння результатів виконання тематичних тестових контрольних робіт