Основні види еліптичних конструкцій.

1. Еліптичні конструкції із сполучниками although – навіть though - хоч, хоча; if - якщо, when - коли, while - в той час як. коли, характеризуються пропуском підмета і дієслова - зв'язки to be.

A bullet cannot alter its course while in flight.

Куля не може змінити напрям, коли вона знаходиться у польоті.

У цьому прикладі значення підмета еліптичної конструкції (while in flight) розкривається в перший частині речення (bullet - куля).

При перекладі таких еліптичних конструкцій підмет, згаданий в першій частині речення (куля не може...), замінюється відповідним особовим займенником (коли вона ...).

2. Еліптичні конструкції з допустовими сполучниками whatever - який би не, по matter how і however - як би не, проте Основні види еліптичних конструкцій., однак, незважаючи на це, характеризуються пропуском присудка (can be, may be), а інколи і підмета.

Whatever the shape of the magnet, it has two poles. Яка б не була форма магніту, він має два полюси. No matter how weak the initial impulse, it gives the body a forward motion.

Яким би слабким не був початковий поштовх, він надає тілу поступальний рух.

Такі еліптичні конструкції слід перекладати, користуючись такими моделями:

whatever the method (size) ...

- яким би не був метод (розмір) ...

- незалежно від методу (розміру) ... по matter how strong ...

- яким би сильний (довгим) не був ...

- незалежно від сили (довжини Основні види еліптичних конструкцій.) ... however simple (difficult) ...

- яким би простим (складним) не був ...

- незалежно від простоти (складності) ...

Коли за сполучником стоїть прикметник, то при перекладі сполучника (незалежно від ...) англійський прикметник передається українським іменником.

3. Еліптичні конструкції сполучником стоїть прикметник (часто з суфіксами -able, -ible) перекладаються по моделі:

if (when, where) necessary - якщо (коли, там, де) необхідно;

if (when, where) possible - якщо (коли, там, де) можливо.

4. Еліптична конструкція if any (if anything) характеризується
пропуском звороту there is (are) (if there is any)

Така конструкція, як правило, стоїть або після іменника, до якого вона відноситься, або між іменником і означенням.

The nucleus determines the radioactive properties, if Основні види еліптичних конструкцій. any of the atom.

Ядро визначає радіоактивні властивості атома, якщо він такі має.

Питання для самоконтролю:

1. Які конструкції називаються еліптичними?

2. Які існують основні види еліптичних конструкцій?


Контнрольні завдання до самостійної роботи № 20

І.Перекладіть наступні речення з еліптичними конструкціями.

Pattern: When in rapid motion, electrons can produce…

Коли електрони швидко рухаються, вони можуть створювати…..

1.Though invisible in themselves, ultraviolet rays can be utilized in the production of light.

2. Although a medium-small star, the Sun is ever a thousand times as massive as Jupiter.

3. When at its greatest distance from the Earth, Mars is about half as bright as the Polar star Основні види еліптичних конструкцій..

4. Once in the air, the jet aircraft is relatively simple to fly, owing to the present of some controls. 5. The fact is that V-2, although a tremendous achievement was primitive by comparison with many modern guided missiles.

ІІ. Перекладіть наступні речення з еліптичними конструкціями.

1. The cooling device, if any,….

2. The gravitational attraction, if any,…

3. The radioactive products, if any,…

4. The observation provide definite evidence that the atmosphere on Mercury must be of extreme rarity, if any at all.

5. Which no free oxygen and little, if any, water, Mars still appears to have rather good evidence of Основні види еліптичних конструкцій. life.

6. The next problem of importance which occupied most of the investigators in this field was to determine the long-wave limit, if any, of the infrared radiation.documentaxzgdsb.html
documentaxzglcj.html
documentaxzgsmr.html
documentaxzgzwz.html
documentaxzhhhh.html
Документ Основні види еліптичних конструкцій.