Передмова. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ХІМІКО – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ІМЕНІ ІВАНА КОЖЕДУБА

ШОСТКИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Методичні вказівки

до виконання самостійної роботи

з дисципліни: «Всесвітня історія»

для студентів І курсу

всіх спеціальностей

Розглянуто і затверджено Уклала викладач циклової

на засіданні циклової комісії комісії гуманітарних

гуманітарних дисциплін дисциплін Базиль С.М.

Протокол № __ від____

Голова комісії________

м. Шостка, 2012 р.

Передмова

Навчальна дисципліна «Всесвітня історія» є підґрунтям для більшості нормативних та вибіркових дисциплін у системі базової середньої освіти при підготовці молодших спеціалістів.

Дисципліна «Всесвітня історія» відповідно до існуючих навчальних планів має структурно-логічний зв’язок з:

- культурологією, оскільки важливою складовою історичного процесу є розвиток матеріальної і духовної культури народів світу Передмова. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, всі явища, які вивчаються культурологією, мають історичне походження;

- політологією, оскільки вивчення історії пов’язане з аналізом політичних систем країн, діяльності політичних партій, блоків, об’єднань, історичних особистостей, політичної культури протягом всієї історії світу;

- соціологією, тому що всесвітня історія вивчає окремі елементи соціальних систем, соціально-політичних подій і явищ, які виникають в історичному процесі, породжуються людьми в ході їх спільної життєдіяльності;

- філософією, тому що історичні явища, події, закономірності розвитку суспільства взагалі й окремих країн і народів зокрема досліджуються філософськими дисциплінами;

- релігієзнавством, всесвітня історія акцентує увагу і на релігійному житті країн світу в різні періоди їх історії, розвитку духовної культури і світогляду (в тому Передмова. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України числі і релігійного).

Метою дисципліни «Всесвітня історія» є вивчення та інтерпретація історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій, аналізу спільних рис та відмінностей у їх історичному розвитку, з'ясуванні матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у минулому, сучасному і у перспективі майбутнього.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- визначальні методологічні принципи історичних досліджень;

- методи наукових історичних досліджень;

- періодизацію історії;

- схожість та відмінність у історичному розвитку народів різних періодів та епох;

- принципи історичної організації та функціонування суспільства у політичній, економічній, соціальній та культурно – конфесіональній сферах життя ;

- погляди фахівців на проблеми розвитку минулої і Передмова. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України сучасної історії.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- застосовувати методологічні принципи та методи наукового історичного дослідження;

- класифікувати та аналізувати порівняльний аналіз щодо історичного розвитку держав, країн, етносів у політичній, економічній, соціокультурній сферах суспільного життя;- розрізняти різні політичні режими та їх конкретну політику;

- визначати чинники суспільного реформування та пояснювати його необхідність і якісний стан;

- орієнтуватися у тенденціях і особливостях сучасного, світового, історичного процесу.

- проводити певні аналогії з історичним розвитком України;

- визначати чинники виникнення та можливі шляхі вирішення глобальних проблем людства.


documentaxzorph.html
documentaxzoyzp.html
documentaxzpgjx.html
documentaxzpnuf.html
documentaxzpven.html
Документ Передмова. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України